اگر پزشک به شما آزمایش تشخیصی آمنیوسنتز را توصیه کرده باشد، امکان دارد که بخواهید آزمایش پیش از تولد غیرتهاجمی را در عوض آن انجام دهید.