برگزاری جلسات مجازی معاینه کودک با پزشک مورد نظر نیازمند تمهیداتی است که باید از قبل آماده شوند. در این مطلب به توضیح در مورد این تمیهدات پرداخته‌ایم.