پوسیدگی دندان در کودکان یکی از موارد چالش‌برانگیز برای والدین است. در این مطلب برای راهنمایی والدین به توضیح در مورد این مسئله پرداخته‌ایم.