در هفته‌ی نهم راهکارهایی برای مدیریت سرماخوردگی نوزاد و مادر گفته شده است. این مطلب به توضیح در مورد نوزاد نه هفته ای پرداخته است.