چه زمانی باید شروع به مصرف ویتامین‌ های قبل از تولد کرد؟ چه ماده‌ای در این داروها وجود دارد؟ آیا واقعاً نیاز به مصرف این داروها هست؟