در این مطلب برای کمک به والدین کودکان استثنائی به توضیح در مورد راهکارهایی برای حمایت از کودکان با نیازها ویژه پرداخته‌ایم.