تشخیص به موقع اوتیسم، کمک بزرگی به این دسته از کودکان است. این مقاله به توضیح در مورد نوع نگاه کودکان اوتیسمی پرداخته است.