برنامه‌ی ایمن سازی محیط خانه برای کودک را در کارهای پس از زایمان خود داشته باشید. چرا که برخی نقاط داخل خانه برای کودک همراه با خطر است.