جهش رشد، غذای جامد، غذا خوردن، تغییرات مدفوع، نشستن و … مواردی هستند، که ما در این مطلب در مورد کودک شش ماهه مورد ارزیابی قرار داده‌ایم.