مقدمه در این مطلب یک مادر، نامه‌ به فرزند نارس خود که برای نفس کشیدن به دستگاه وصل است، نوشته است. حال جسمی نوزاد و روحی مادر در نامه آمده است. ادامه مطلب را همراه ما باشید. تغییرات بدن من شایان عزیزم صبح روز 15…