هفته دوازدهم پس از تولد نوزاد، به نسبت هفته‌های دیگر چالش‌های کمتری دارد. این مطلب به توضیح در مورد نوزاد دوازده هفته ای پرداخته است.