کودکان قدرشناس، شادتر هستند و دیدگاه بهتری نسبت به زندگی دارند. این مطلب به توضیح در مورد آموزش قدرشناسی به کودکان پرداخته است.