در این مطلب به بررسی موضوعات مختلف در رابطه با حرف زدن نوزاد خواهیم پرداخت. همچنین خواهیم گفت که در برابر صحبت نوزاد باید چه کرد.