معاینه چشم کودکان قبل از شروع مدارس یکی از موارد الزامی است که والدین باید در شروع هر سال تحصیلی جدید آن را انجام دهند.