تکنیک تقویت مثبت برای تربیت کودکان فقط برای کودکان همراه با نتایج مثبت و مطلوب نیست. بلکه این راهکار برای والدین نیز نتایج مثبتی دارد.