به هیج عنوان نمی‌توانید از نورسیده‌تان چشم بردارید؛ نه؟ این حس همان چیزی است که یک نوزاد یک هفته ‌ای به والدینش می‌دهد.