رفتار کودکان در هنگام انجام تکالیف متفاوت است. ممکن است یک کودک نسبت به تکالیف خود، فراموشی، کمال‌گرایی، تاخیر در ارسال و … داشته باشد.