نبردن کودک برای زدن واکسن خطرناک است. اما از طرفی، مراجعه به مطب پزشک برای واکسیناسیون کودک در دوران کرونا هم می‌تواند خطرناک باشد.