من هرگز به ظاهر واژنم فکر نمی‌کردم؛ تا زمانی که بعد از زایمان حس کردم همه چیز در آن پایین کمی متفاوت به نظر می رسد. بنابراین برایم سوال شد که یک واژن عادی چگونه به نظر می‌رسد؟