تلاش برای رمزگشایی اولین کلمات و نشانه‌های ارتباطی کودک، می‌تواند مشکل باشد. به همین دلیل آموزش زبان اشاره به کودکان را پیشنهاد می‌کنیم.