شانس دوقلوزایی یا چندقلوزایی تا حد زیادی به ژنتیک و ارث خانوادگی بستگی دارد. در این مطلب به بررسی عوامل موثر دیگر خواهیم پرداخت.