فیبروم رحمی عارضه‌ای است که تشخیص آن سخت است و روش‌های درمانی مانند جراحی و مصرف قرص را دارد. اگر درد شدید پریودی دارید، شاید فیبروم رحمی داشته باشید.