والدین ممکن است در روند تربیتی کودک خود، اشتباه کنند. به همین دلیل این مطلب به توضیح در مورد اشتباهات تربیتی والدین پرداخته است.