در این مطلب نظرات تعدادی از والدین در مورد کولیک، روش‌های آرام کردن کودک در این دوران و راه حل هاروی کارپ برای کولیک آورده شده است.