تخیل و خیال پردازی در کودکان یکی از راهکارهایی است که والدین با استفاده از آن می‌توانند از کودکان خود بخواهند که در کارها به آن‌ها کمک کنند.