شیردهی یکی از دورانی است که قطعاً و مشخصاً بر سینه‌های مادران تاثیر می‌گذارد. تاثیر شیردهی بر نوک سینه به اشکال مختلفی دیده می‌شود.