پتوی وزن دار به عنوان یک مکمل برای بهبود فرآیند درمانی کودکان استثنائی است. این مقاله به توضیح در مورد این نوع پتو پرداخته است.