تربیت و نظم دادن کودکان با خلق و خوی متفاوت و اختلاف سنی زیاد، سخت است. این مطلب به توضیح در مورد برقراری عدالت بین فرزندان پرداخته است.