تب، تغذیه، گاز معده، لبخندهای نوزاد از جمله مواردی هستند، که در این مطلب در مورد نوزاد هشت هفته ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند.