یکی از راهکارهای جلوگیری از فضولی کردن کودکان، فهمیدن دلیل فضولی آن‌ها است. این مطلب به توضیح در مورد فضولی و خبرچینی کودکان پرداخته است.