برخی از خارش‌های بارداری، شدیدتر از باقی آن‌ها هستند. در اینجا در رابطه با کلستاز بارداری و تفاوت آن با خارش معمولی شکم صحبت کنیم.