اگر در مورد رشد اولیه مغز کودک خود و اینکه چه راهکارهایی روی پیشرفت و رشد مغز تاثیر می‌گذارد، اطلاعات کسب کنید، بهتر می‌توانید در مسیر رشد کودک خود را همراهی کنید.