مهم است که تشخیص دهید که گفتار درمانی برای کودکان در چه زمانی لازم است. چرا که درمان به موقع مشکل کودک، نتایج بسیار خوبی را به همراه دارد.