سیستم آموزش فردی، راهکاری برای حضور کودکان استثنائی در مدارس عادی است. در این مطلب تاثیرات این سیتم بر اختلال یادگیری بررسی شده است.