با افزایش دما، قند خون افزایش می‌یابد. این می‌تواند منجر به دیابت بارداری شود. اینجا به افزایش احتمال دیابت بارداری در تابستان می‌پردازیم.