مراقبت از کودکان در دوران ویروس کرونا و قرنطینه، یکی از نگرانی‌های والدین است. چرا که کودکان به نسبت بیشتر در معرض خطر هستند.