شما اکنون در هفته 5 بارداری خود به سر می‌برید. با اینکه احساس بارداری نمی‌کنید، اما در حال حاضر اجزای سازنده بدن کودک شما ساخته شده‌اند.