برخی از والدین روابط صیمیمی با معلم مدرسه‌ی کودک خود برقرار می‌کنند که درست نیست. در این مطلب به توضیح در مورد ارتباط والدین با معلم مدرسه پرداخته‌ایم.