در این مطلب در رابطه با امنیت دیدار کودکان توسط مادربزرگ و پدربزرگ ها در دوران کرونا و میزان خطر برای هر یک از طرفین صحبت خواهیم کرد.