در این مطلب به توضیح در مورد تاثیرات موسیقی بر روی نوزادان پرداخته‌ایم. همچنین تجربه‌ی برخی از والدین نیز در این مورد آورده شده است.