والدین کودکان اوتیسمی به خاطر کودک خود باید توانایی نه گفتن به بسیاری از درخواست‌ها را داشته باشند. در این مطلب تجربه یک مادر بیان شده است.