تغذیه مناسب برای دانش آموزان در یادگیر آن‌ها در مباحث درسی تاثیرگذار است. به همین دلیل باید سعی شود مناسب‌ترین غذا برای آن‌ها آماده شود.