گر به هر دلیلی، مجبور به دوشیدن شیرتان هستید، احتمالاً نحوه تمیز کردن دستگاه شیردوش مادر (پمپ پستان) برای شما اهمیت فراوانی داشته باشد.