هفته چهارم پس از تولد نوزاد، شامل مشاهده آکنه نوزاد، وضعیت حواس و … است. این مطلب به توضیح در مورد نوزاد چهار هفته ای پرداخته است.