شیر مادر نسبت به روزهای ابتدایی تولد نوزاد، تغییرات بسیاری کرده است. در این مطلب به توضیح در مورد نوزاد ده هفته ای و وضعیت مادر پرداخته‌ایم.