زایمان طبیعی 5 مرحله دارد. در این مطلب به توضیح در مورد مراحل زایمان طبیعی و تغییرات بدن در هر مرحله پرداخته‌ایم.