نوزادان مبتلا به سندرم داون شرایط زندگی متفاوت‌ی نسبت به سایر کودکان دارند. بنابراین باید آموزش‌ها و کارهایی متناسب با آن‌ها را انجام داد.