در این مطلب به توضیح در مورد ناهار کودکان مدرسه ای پرداخته‌ایم. همچنین اهمیت این مسئله نیز مورد بررسی قرار گرفته است.