در این مطلب به توضیح در مورد آزمایش گلوکز بارداری پرداخته‌ایم. همچنین پیامدهای عدم انجام این آزمایش مورد بررسی قرار گرفته است.