زمان مناسب قطع شیردهی به نظر شخصی مادر و کودک بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان زمان دقیقی را برای این که مادران شیردهی را قطع کنند، مشخص کرد.